Revit MEP


1526450776000

เนื้อหาในการสอนREVIT MEP

เรียนครั้งละ3ชั่วโมง 6ครั้งค่าอบรม 8000บาท

ครั้งที่ 1

Intro to revit

-bim(building information model)ทำอะไรได้

-เครื่องมือใน revit และวิธีการจำปุ่มคำสั่ง

-การแสดงผมหน้าจอประเภทต่างๆ

-อธิบายคำสั่ง modify เพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการใช้งาน

-การสร้าง grid line และ level line

-การสร้างเสา เบื้องต้น

-การสร้างผนัง เบื้องต้น

ครั้งที่ 2  เรียนรู้งานระบบท่อ สุขาภิบาล

-การ import file cad และ LINK REVIT เพื่อสร้างโมเดล

-เรียนรู้การจัดการปรับเส้นเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างโมเดล

-การสร้าง PIPE

-เรียนรู้การกำหนดค่าระดับในการทำงาน

-การสร้าง FAMILY ที่เกี่ยวข้องกับ PIPE เช่น ก๊อกน้ำ etc.

-การสร้าง PIPING SYSTEM

 ครั้งที่ 3  เรียนรู้งานระบบท่อ สุขาภิบาล2

-การสร้าง DUCT

-การสร้าง FAMILY ที่เกี่ยวข้อง กับ DUCT เช่น SUPPLY SHAFT etc.

-การสร้าง DUCT SYSTEM

ครั้งที่ 4 เรียนรู้งานระบบปรับอากาศ  ระบบไฟฟ้า และ ระบบดับเพลิงอาคาร

-การสร้าง conduit

-การสร้าง FAMILY ที่เกี่ยวข้อง กับ DUCT เช่น SUPPLY SHAFT etc.

-การสร้าง ELECTRICAL SYSTEM

-การสร้าง FAMILY เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า OUTLET และ ไฟแสงสว่าง

ครั้งที่ 5 เรียนรู้การทำแบบ

-การสร้าง template เพื่อใช้ใน แบบ DRAWING

-การสร้างสัญลักษณ์ในการเขียนแบบ

การใช้ DRAFTING VIEW

ครั้งที่ 6 เรียนรู้การถอดปริมาณและทำราคา

-การสร้าง TITLE BOX

-การกำหนด LINE WIGHT

-การสร้างตาราง และการถอดปริมาณ

อาจารย์ผู้สอน

อ.สรวิศ   ลิขิตกาญจนกุล (พี่โอห์ม)

ปริญญาตรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

1526450878110 1526450566255