D5 render


ex2

เนื้อหาในการสอน D5 render  (onlineสดผ่าน ZOOM)

เรียนครั้งละ3ชั่วโมง 3ครั้งค่าอบรม 5000บาท

ครั้งที่ 1 workshop  interior

  • เรียนรู้การ implot model  และ setting material  และการใช้ asset สำเร็จรูป
  • การจัดแสง ภายในและ การปรับแต่งภาพในโปรแกรม

 

ครั้งที่ 2  workshop exterior 

  •  เริ่มการจัดแสงภายนอก เรียนรู้การใช้ HDRI
  • เรียนรู้การใช้ scatter และการแต่งวางต้นไม้จัดบรรยากาศ
  • การจัดแสง day time.

 ครั้งที่ 3  animation

  •  การจัดแสง night  time.
  • การทำ animation

อาจารย์ผู้สอน

อ.กัมพล    จันทรสนธิ (พี่อาร์ม)

ex1 2

in2