Rhino matrix jewelry


matrix9

Rhino matrix for jewelry

โปรแกรม rhino matrix ที่ถูกออกแบบมาให้มีฟังก์ชั่นการทำงานสำหรับงานด้านการออกแบบเครื่องประดับและจิวเวลลี่โดยเฉพาะ เพราะมีฟังก์ชั่นการใส่เพชร/พลอย การเดินลาย เดินกระเปราะ เพื่องานจิวเวลลี่   นอกจากนั้นในส่วนของรูปฟอร์ม ยังสามารถใช้ขึ้นโมเดลเช่นเดียวกับ rhino matrixนอกจากนั้นยังมี vray ที่ช่วยในการrender ภาพออกมาในตัว

คอร์สrhino matrix jewelry นี้จะมุ่งเน้นการสอนการออกแบบงานเครื่องประดับด้วยโปรแกรม rhino   พร้อมด้วย vray  ที่ได้รับความนิยมในวงการด้วยความง่ายในการออกแบบชิ้นงาน โดยในเนื้อหาการอบรมจะสอนตั้งแต่การเริ่มใช้งานโปรแกรม rhino matrix สำหร